ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง  กับการวิจัยในโครงการ “การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ Operation BIM ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 Lymphocytes ในผู้ติดเชื้อ HIV – Study of Operation BIM Products on the Increase of CD4 Lymphocytes in HIV Infected Persons”

สรุปผลได้ว่า CD4 Lymphocytesในผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นหลังจากกิน 4 capsules/วัน ติดต่อกันนาน 60 วัน และ ไม่มีผลต่อเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง การทำงานของตับ ไต และผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นทุกราย